Ambassadors of India to Ireland
Home › Ambassadors of India to Ireland
 
Untitled Document

LIST OF FORMER INDIAN AMBASSADORS TO IRELAND


Sl. No.

Name

From

To

  1

V.K Krishna Menon*

1949

1952

  2

B.G Kher*

1952

1954

  3

Vijaya Lakshimi Nehru Pandit *

1955

1961

  4

M.C. Chagla

1962

1963

  5

Raj Krishna Tandon

1965

1968

  6

Anthony Grevi  Meneses

1968

1971

  7

S V Patel

1971

1974

  8

Prithi Singh

1975

1977

  9

Nagendra Nath Jha

1977

1979

  10

Manabendra Shah

1980

1983

  11

Kiran Kumar Doshi

1983

1986

  12

Prem Shunker

1986

1990

  13

R C Arora

1990

1991

  14

C.P. Ravindranathan

1991

1992

  15

S. N. Puri

1992

1994

  16

H C S Dhody

1995

1998

  17

Chokila Iyer

1999

2001

  18

Prabhakar Menon

2001

2003

  19

Saurabh Kumar

2003

2007

  20

P.S. Raghavan

2007

2011

  21

Debashish Chakravarty

2011

2013

  22

Radhika Lal Lokesh

2013

 

*Accredited from UK
Navigation